Handelsbetingelser

Anvendelse

Disse handelsbetingelser finder anvendelse på ethvert aftaleforhold indgået imellem Zaphira Designs og kunden.

Aftalegrundlag

Handelsbetingelserne udgør sammen med Zaphira Designs tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Zaphira Designss salg og levering af produkter og ydelser til kunden.

Priser, tilbud, prisoverslag og indgåelse af aftaler

Zaphira Designs priser vil altid fremgå af hjemmesiden www.zaphiralive.dk/grafik eller af det fremsendte tilbud.

En aftale er gældende og bindende for begge parter, så snart Zaphira Designs har modtaget kundens accept. Dermed træder nærværende handelsbetingelser i kraft.

Alle tilbud og prisoverslag afgives med forbehold for fejl og mangler.

Alle priser er afgivet på grundlag af specifikationer modtaget fra kunden. Ændrer specifikationerne sig mærkbart, forbeholder Zaphira Designs sig ret til merbetaling efter varsel af og aftale med kunden.

Ud over den aftalte pris er Zaphira Designs berettiget til at kræve betaling for:

  • Kørsel som henregnes specifikt til kundeopgaver
  • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale kunden har givet, herunder information om opgavens omfang og materialets beskaffenhed, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
  • Arbejde udført i forbindelse med rettelser i det leverede materiale – efter at arbejdet er påbegyndt.
  • Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
  • Arbejde, der er nødvendigt for fuldførelsen af den aftalte opgave, men som uomtvisteligt ligger uden for det afgivne tilbud.

Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, og at fremsendt materiale ikke krænker fx. ophavsretten, varemærkerettigheder eller kan vække anstød i offentligheden.

Ved accept af Zaphira Designs tilbud forpligter kunden sig til at oplyse Zaphira Designs om følgende:

  • Fulde navn og evt. firmanavn
  • Adresse (som minimum postnummer og by)
  • Telefonnummer eller e-mailadresse
  • CVR-nummer (hvis det forefindes)

Hvis aftalen indebærer, at Zaphira Designs skal kunne tilgå kundens hjemmesideserver, webshop-backend eller lignende, er kunden forpligtet til at levere login-oplysninger hertil.

Misligholdelse

I tilfælde af misligholdelse fra kundens side, er Zaphira Designs berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen.

Følgende forhold anses som misligholdelse:

  • Kundens konkurs, likvidation eller betalingsstandsning.
  • Kunden er registreret i RKI.
  • Det udleverede materiale er i strid med ophavsretsloven eller anden lovgivning.
  • Det udleverede materiale er krænkende, racistisk, nedladende, vulgært eller på anden måde upassende.

Zaphira Designss forpligtelser

Zaphira Designs forpligter sig til at behandle kundens oplysninger fortroligt.

Alt materiale, som Zaphira Designs modtager fra kunden, og som ikke er offentlig tilgængeligt, vil blive behandlet fortroligt, også efter samarbejdets ophør, med mindre Zaphira Designs har fået kundens godkendelse til at anvende det i en nærmere beskrevet sammenhæng.

Ansvarsfraskrivelse

Zaphira Designs kan ikke gøres ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, som måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved ydelsen.

Zaphira Designs kan helt eller delvist lade arbejde udføre hos underleverandører. Er valg af underleverandør oplyst til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse, kan Zaphira Designs ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.

Ethvert erstatningskrav skal fremsættes skriftligt overfor Zaphira Designs uden ugrundet ophold, dog senest 14 dage efter kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

Et eventuelt erstatningskrav over for Zaphira Designs kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse.

Force Majeure

Zaphira Designs fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, som Zaphira Designs ikke har indflydelse på, og som ikke har kunnet forudsiges ved aftalens indgåelse.

Hændelser som brand, røgskade, eksplosion, vandskade, strømsvigt, server-nedbrud, ulykker, hærværk, indbrud, terror, krig, dødsfald, sabotage, strejke, lockout, boykot og blokade betragtes som force majeure.

Reklamation

Kunden er forpligtet til at undersøge ydelsen og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 5 hverdage fra Zaphira Designs har meddelt, at levering har fundet sted.

Zaphira Designs er berettiget til at afhjælpe fejl og mangler vederlagsfrit, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Ved gennemført afhjælpning kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende.

Afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Zaphira Designs vælger ikke at afhjælpe.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret, da ydelsen fremstilles specielt til kunden.

Kunden kan ikke fortryde købet ved at undlade at betale.

Ophavsret

Zaphira Designs har ophavsretten til materialet, som laves til kunden. Kunden har brugsretten.

Det er kundens ansvar, at loven om ophavsret og brugsret overholdes.

Zaphira Designs kan ikke gøres ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af kundens manglende rettigheder til materialet.

Brugsretten til materialet overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.

Zaphira Designs kan, medmindre andet aftales specifikt, bruge materiale, som er fremstillet for kunden, til egen markedsføring.

Levering

leveringsformat, leveringsfrist og leveringssted vil normalt fremgå af den indgåede aftale.

Er der ikke aftalt en bestemt leveringstid, finder leveringen senest sted når arbejdet er udført, ved overdragelse af det fremstillede materiale.

Betaling og restancer

Zaphira Designs fremsender faktura til kunden pr. e-mail. Eller betaling via MobilePay.

Betalingsfristen er netto kontant + 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.

Betaling skal ske til Zaphira Designs bankkonto. Bankoplysningerne fremgår af fakturaen.

Betaling skal ske rettidigt, også selv om kunden har indgivet reklamation.

Ved manglende betaling på forfaldsdatoen kan kunden pålægges 7 % rente fra forfaldsdatoen til betalingen finder sted.

rykkerskrivelse pålægges tillige et kompensationsbeløb på kr. 100,- og fremsendes på e-mail.

Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til inkasso uanset beløbets størrelse.